Door de discussie in de Christen Unie over de vraag of homo’s met een relatie een bestuursfunctie of andere vooraanstaande plaats kunnen bekleden binnen  deze partij komen we in de pers weer van alles tegen over homofilie. Nu valt daar ook veel over te zeggen. We hebben er als kerkenraad in Zwolle-Noord heel wat uren aan besteed. Op een gemeenteavond over dit onderwerp heb ik een paar exegetische opmerkingen gemaakt bij de uitspraak van de kerkenraad, dat we de homfiele broer of zus die we in de gemeente ontmoeten in de bijbel niet tegenkomen. Deze uitspraak is niet onbelangrijk als je leest en hoort wat er allemaal op grond van de bijbel over mijn homofiele broers en zussen wordt uitgekraamd. Hier past volgens mij een wacht voor onze lippen, een geluidsdemper op onze stembanden en erkenning van wat ik een groot raadsel noem. Om daar een klein steentje aan bij te dragen is hieronder mijn bijdrage op de genoemde gemeenteavond te lezen.

Enkele exegetische opmerkingen bij drie teksten over homoseksualiteit

de homo in de gemeente komen we in de bijbel niet tegen! 

Genesis 19,4-5 Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. ‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij. ‘Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’ Maar ze schreeuwden: ‘Uit de weg!’ Ook riepen ze: ‘Dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult er ook van lusten, en nog meer dan zij!’ En ze drongen Lot ruw opzij en wilden de deur openbreken. 10 Maar de twee mannen trokken Lot het huis in en deden de deur weer dicht, 11 en ze sloegen alle mannen die bij de ingang van het huis waren, jong en oud, met blindheid, zodat ze tevergeefs probeerden de ingang te vinden.

Wangedrag – schaamteloos – seksueel misbruik/verkrachting: tegenover het oosterse gastrecht. We zien hier de grenzeloze goddeloosheid waar God met Abraham over spreekt.Homoseksualiteit komt hier aan de orde als groffe schending van het gastrecht en tekent de verloedering van het hele leven in Sodom. Opvallend is de omvang (alle mannen van Sodom verzamelen zich om mee te doen) én daaruit voortvloeiend, dat tal van heterofiel geaarde mannen zin hebben in een massale homoseksuele verkrachting.

Petrus herinnert in zijn 2e brief aan deze geschiedenis:

Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld, hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden. Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. Deze rechtvaardige woonde te midden van hen, en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God noch gebod stoorden.

Lev. 18,22 en 20,13 Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.

Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.

Deze bepalingen m.b.t. homoseksualiteit staan tussen andere veroordelingen: incest, gemeenschap tijdens menstruatie, overspel, seks met een dier, kinderoffers, vervloeking van ouders: het worden aan het eind van h. 18 allemaal ‘gruwelen’ genoemd. De hele context is die van de leefwijze van de Egyptenaren waar de Israëlieten vandaan komen en de leefwijze van de Kanaänieten waar ze naar toe gaan. Waar wordt op gedoeld in het verbod op homoseksuele praktijk?Het opvallende is dat in de bepalingen van Leviticus beide partners veroordeeld worden: dat is opvallend, omdat bij de Israël omringende volken in die tijd een man in de vrouwelijke rol als vernederend werd beschouwd. ‘In de Assyrische wetten worden strafbepalingen gegeven voor een man die een andere man van dezelfde sociale status dwingt tot seks in de vrouwlijke rol. Kennelijk werd het in Mesopotamië voor een man als vernederend en beschamend beschouwd om seksueel te worden bekandeld als vrouw’ (geciteerd uit een uit de handel genomen publicatie van dr. Bert Loonstra). Homoseksuele tempelprostitutie was geaccepteerd, maar de tempelprostitué was in zeer laag aanzien. Het is daarom niet zo waarschijnlijk dat er buiten de tempelprostitutie vrijwillige wederkerige homorelaties voorkwamen. Omdat de teksten in Leviticus wel over wederkerigheid gaan is het aan te nemen dat Leviticus de homoseksuele tempelprostitutie op het oog heeft zoals die in Kanaän plaatsvond.

Romeinen 1,26-27 26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.

Tegen beter weten in miskennen de heidenen de grootheid van God. Hij is de schepper van hemel en aarde, maar die waarheid wordt bewust genegeerd. Een uitwas van deze afgoderij is de homoseksuele praktijk onder de heidense wereld van die dagen. Tegennatuurlijk kan dan slaan op de door God geschapen orde waarbij de seksuele gemeenschap is bedoeld voor het huwelijk tussen een man en een vrouw. Maar tegennatuurlijk kan ook slaan op het feit, dat de decadente afgoderij er voor zorgt, dat heterofielen homosekuele praktijken beoefenen. De kern van Romeinen 1 is, dat de hier beschreven homoseksualiteit in het verlengde ligt van moedwillige afgoderij.

Samenvatting/conclusie

In de genoemde Bijbelgedeelten staat homoseksualiteit in het kader van -      Goddeloosheid-      Tempelprostitutie-      Decadente afgoderijDaarom kunnen deze teksten niet zonder meer en vanzelfsprekend worden toegepast in gesprekken en discussies over homoseksualiteit. We lezen in de bijbel nergens over homoseksualiteit als ‘persoonlijkheidsprobleem’ en evenmin over homofiel geaarde mensen die christen zijn. In de bijbel staat homoseksualiteit altijd in de context van heidendom, afgoderij. Als raadselachtige vorm van gebrokenheid in Gods goede schepping lezen we er niet over. Dat is wat we bedoelen met de opmerking, dat we de homofiele broer en zus die we in de gemeente tegen het lijf lopen in de bijbel niet tegenkomen.

 

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>